Genel Satış Koşulları

Genel Satış Koşulları

Satıcı ve Alıcı aralarındaki ticari ilişkiye www.kimyager.com/kurumsal/genel-satis-kosullari.html adresinde yer alan Genel Satış Koşulları’nın aksi belirtilmedikçe uygulanacağını, bunları incelediğini, kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder. Genel Satış Koşulları Hükümleri Aşağidaki gibidir.

GENEL SATIŞ KOŞULLARI

    1.Konu ve Kapsam

1.1. Kimyager Kimya Sanayi A.Ş. (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) dönem dönem ürün, hammadde, malzeme ve hizmet satmakta ve bu satışların ticari hayatın doğasına uygun olarak yazılı şartlara bağlanması için ALICI’larla mutabık kaldığı diğer form ve sözleşmelerde işbu sözleşmede düzenlenen genel satış koşullarına atıf yapmak ve/veya bu satış sözleşmesini internet sitesine koymak suretiyle işbu sözleşmede düzenlenen hükümleri aralarında bağlayıcı hale getirmektedir. İşbu sözleşmenin konusu ve amacı taraflar arasındaki satış koşullarını genel hatları ile belirlemektir.

1.2. İşbu Sözleşme ve Sözleşmede yer alan Genel Satış Koşulları (bundan sonra “GSK” olarak anılacaktır), SATICI’nın ürün, mal ve hizmetlerini satın almsk isteyen tüm “ALICI”lar için yapılacak olan tüm satışlarda teklif formları ve diğer sözleşmelerde belirtilen koşullarla birlikte geçerli olacaktır.

1.3. Genel Satış Koşulları, SATICI ile ALICI arasındaki varsa diğer sözleşmeler, bu sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Aksine yazılı bir sözleşme bulunmadıkça ALICI’nın, GSK’leri kabul etmesi halinde gelecekte Taraflar arasında yapılacak olan diğer sözleşmeler için de geçerli olacaktır.

        2. Tanımlar

Alıcı: Sipariş veren ürün, mal veya hizmet satın almak isteyen şirket, firma, kuruluş ve/veya gerçek kişiyi Doğrudan Borçlandırma Sistemi (“DBS”): Yaygın bayi ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı gerçekleştirdikleri bayi ve distribütörlerden olan alacaklarının, bayi lehine tahsis edilen kredi limiti kadar garanti kapsamına alınması ve otomatik olarak bayi hesaplarından ana firma hesabına transfer edilmesini sağlayan, detayları ilgili banka, ALICI ve SATICI arasında düzenlenecek 2 veya 3 taraflı sözleşmelerle düzenlenecek olan otomatik tahsilat sistemidir. Hizmetler: Satıcının teklifinde tanımlanan hizmetleri Mallar: Satıcının tedarik ettiği, ürettiği, pazarladığı ürünlerden olmak üzere satış sözleşmesinde tarif edilen ürünleri Satıcı: Kimyager Kimya Sanayi A.Ş. Taraflar: Satıcı ile Alıcının birlikte anılmasını ifade eder.

       3. Teklif ve Sipariş Süreci

3.1. ALICI tarafından siparişler, SATICI’nın sipariş formu kullanılarak yapılır. SATICI tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça siparişler SATICI’yı yükümlülük altına sokmaz. SATICI siparişi, talebi neden göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. SATICI’nın kendi sipariş formu üzerinden düzenlenmeyen bir siparişi işleme alması, siparişe ve sipariş formundaki koşullara uygunluk verdiği anlamına gelmez.

3.2. SATICI, siparişi kabul etmiş olsa bile, operasyonel, teknik, finansal veya hukuki durum değişiklikleri uyarınca, bunların kendisini siparişi yerine getirmeyecek duruma getirmesi veya sipariş anında öngörülemeyen bir ifa engelinin veya sözleşme ve uygulamada tanımlandığı şekilde bir mücbir sebebin ortaya çıkması durumunda ALICI’yı bilgilendirerek siparişi iptal edebilir.

3.3. SATICI tarafından ALICI’ya gönderilen fiyat teklifi, broşür, ürün kataloğu vb. satış teklifi anlamına gelmez.

3.4. ALICI tarafından SATICI’nın yazılı onayı olmadan yapılan her türlü ödeme hiçbir şekilde satış ilişkisi kurulduğu veya ALICI’ya müktesep bir hak tanındığı anlamına gelmez.

3.5. Teklif aşamasında bildirilen fiyatlar ALICI’yı bilgilendirme amaçlı olup SATICI için bağlayıcı olmayacaktır. Daha önce bildirilen fiyatların değiştirilmesi mümkün olup SATICI tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe SATICI’yı yükümlülük altına sokmaz.

3.6. Tekliflerde vade ve ödeme şartlarına ilişkin bir detay bulunması durumunda bunlar SATICI’nın satış koşulları ile geçerli olacaktır.

       4. Onay

4.1. SATICI siparişleri yazılı olarak veya firma yetkililerine ait e posta adresinden onayladığını bildirdiği andan itibaren sipariş yürürlüğe girecektir.

4.2. SATICI, ALICI’dan Sipariş Formuna onay vermeden önce veya onay verdikten sonra kendi lehine kendisince uygun görülecek tarzda ve türde teminat tesis etmesini talep edebilir.

4.3. Her türlü sipariş işleminde; ALICI’lardan, yetkili müşteri temsilcilerinden, bankalardan, muhaberat sistemlerinden (faks, kargo, posta vb.) kaynaklanan hatalardan (gecikme, yanlış veya eksik beyan, maddi hata vb.) SATICI sorumlu değildir.

       5. Siparişin İptali

Siparişin iptali SATICI’nın yazılı onayına tabidir. Siparişin ALICI tarafından haksız nedenle iptal edilmesi ve SATICI tarafından satış iptaline uygunluk verilmesi halinde dahi ALICI SATICI’nın bu siparişin iptalinden kaynaklanan zararlarını tazmin edecektir. SATICI bu durumda toplam satış bedelinin %25’inden aşağı olmamak üzere cezai şart ödemeyi ayrıca SATICI’nın diğer tüm zararını karşılamayı taahhüt eder. ALICI’nın teminat yatırması halinde SATICI’nın onayı ile birlikte cezai şart tutarı ve SATICI zararı, teminat bedelinden mahsup edilebilir.

       6. Satış Bedelinin Hesaplanması

6.1. Ürünlerin satış fiyatı, kesin sipariş yapılma tarihi veya öncesinde belirli bir süre için geçerli olacak şekilde mutabık kalınmış olan vergiler hariç fiyattır.

6.2. Faturalandırma, malların satış bedeli ve mevzuat uyarınca uygulanacak vergi, resim ve harç benzeri tüm yükümlülükler hesaplanmak suretiyle yapılır. Faturalarda bedelin, ürün âdetinin veya vergi resim ve harçların yanlış veya eksik düzenlenmiş olması ALICI lehine bir hak tesis etmez. SATICI düzeltme faturası şeklinde ek veya yeni fatura keserek ilgili hususu her zaman düzeltebilir. Faturalar için gerekli bilgi belgeler SATICI ve ALICI tarafından birlikte sağlanır ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak faturalar düzenlenir.

6.3. Fatura üzerinde yazan gecikme faizi oranının SATICI tarafından değiştirilmesi halinde, yeni gecikme faizi oranları ALICI’lara yazılı olarak bildirilir. ALICI’lara bildirilen ve ilan edilen gecikme faizi oranları değişim tarihinden itibaren ALICI’lara uygulanır. MÜŞTERİ’ler, gecikme faizi oranlarının SATICI tarafından tek taraflı olarak değiştirilmesine karşı herhangi bir itiraz ileri süremezler.

      7. Ödeme

7.1. Aksi kararlaştırılmadıkça onaylanan siparişlerin bedeli faturalandırma işleminden sonra ve mal teslimi gerçekleşmeden önce peşin ve/veya SATICI’nın onayına bağlı olarak vadeli şekilde ödenir.

7.2. ALICI’nin talebine ve SATICI’nın kabulüne bağlı olarak; DBS vadeli, banka teminat mektubu karşılığı veya alternatif finansman araçları ile vadeli satışların ödemesi yapılabilir.

7.3. Ödeme süresi düzenlenecek proforma faturada belirtilir. Fiyat teklifinde bir süre belirtilmemişse sözleşme kurulduğu andan itibaren en fazla 7 gün içerisinde ödeme yapılması gerekir. Geciken ödemeler nedeniyle ALICI derhal temerrüde düşer ve SATICI’ya geciken her ay için %5 gecikme faizi uygular.

7.4. ALICI’lar vadeli borçlarını; vadelerinden önce SATICI Muhasebe departmanına yazı veya e-posta ile başvurarak, SATICI yazılı onayı bulunmak şartıyla, SATICI tarafından uygulanan aylık faiz oranı üzerinden faizi ve KDV’sini peşin ödemek suretiyle temdit edebilirler. Temdit talebini kabul etmek münhasıran SATICI’nın inisiyatifindedir.

7.5. Temerrüde düşen ALICI’nın yapacağı kısmi ödemeler, öncelikle işlemiş faiz bedellerinden mahsup edilir.

7.6. SATICI, ALICI’nın temerrüde düşmesi nedeniyle siparişi iptal etme hakkını ve sair haklarını saklı tutarak ALICI’dan teminat talep edebilir.

7.7. ALICI’nın temerrüde düşmesi nedeniyle SATICI’nın zararlarının doğması halinde SATICI tazminat talep edebilir.

7.8. SATICI, açıkça yazılı olarak kabul etmedikçe ALICI ödeyeceği bedelleri, SATICI’dan olan alacakları ile mahsup edemez.

7.9. ALICI, yaptığı ödemelerde ödeme tutarının hangi ürün alımına ve faturaya ait olduğunu belirteceklerdir. Yapılan ödemenin hangi ürün alımına ve faturaya ait olduğunun belirtilmediği durumlarda bunu dilediği borca mahsup etme inisiyatifi SATICI’ya aittir.

7.10. Satışlardan doğacak her türlü vergi (KDV, ÖTV, vb.), resim, harç ve sair masrafların tamamı ALICI’ya aittir.

7.11. Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi durumunda ALICI, diğer sorumluluklarına ilaveten vade tarihindeki veya fiili ödeme tarihindeki kurdan hangisi yüksek ise onun üzerinden SATICI’ya ödeme yapmakla ayrıca ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ferileri ödemekle yükümlüdür.

7.12. Vadesinde ödenmeyen borçlar için, SATICI’nın ilan ettiği ve tüm ALICI’lar için geçerli olan aylık yabancı para biriminden ve Türk Lirası gecikme ve temdit faizleri, vade tarihinden itibaren ve vadeli alımın yapıldığı para birimi cinsinden uygulanır. Vadesinde ödenmeyen borçlar için uygulanacak gecikme faizi oranları, vadeli siparişin para biriminden düzenlenen fatura üzerinde gösterilir. Vadeli satışlarda, vadesinde ödenmeyen borçlar ve gecikme faizleri sipariş belgesinde belirtilen para biriminden ödenir.

7.13. Farklı para biriminden yapılan ödemelerde ödemenin yapıldığı tarihteki geçerli TCMB satış kuru ile bir gün sonraki TCMB satış kuru arasındaki fark fatura düzenlenmek sureti ile ALICI’dan talep edilir.

7.14. ALICI’lar, vadeli borçlarının ödenmemesi halinde; vadeli mal alımları ile ilgili olarak SATICI’ya verdikleri banka teminat mektuplarının tahsile verilmesini önlemek amacıyla, her ne sebeple olursa olsun (Ekonomik kriz, yüksek oranlı devalüasyon gibi nedenler ile İhtiyati Tedbir kararı aldırılması vb.) herhangi bir işlem yapmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

     8. Teslim Yeri ve Tarihi

SATICI, sözleşmede ve/veya eklerinde kararlaştırılan tarihte ve şekilde malları teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. SATICI’nın kararlaştırılan tarihten önce teslimat yapması halinde ALICI, malları teslim almaktan kaçınamaz. Aksi halde temerrüde düşmüş kabul edilir. Malın süresinde teslim alınmamasından kaynaklı tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

     9. Teslimat, Risk ve Mülkiyet Hakkı

9.1. Teslimat, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca her bir işlemde kararlaştırılır. Teslimat, taşıma, yükleme, boşaltma ve nakliye masraf ve ücretleri aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ALICI’ya aittir.

9.2. Sözleşme konusu ürün ve malların teslim yeri SATICI’nın işyeri veya SATICI tarafından belirtilecek liman, depo ve ambarlardır. Mal, ALICI’nın yükleme talebine istinaden teslim edilir. ALICI, malların belirtilen şekilde teslim alınması gereken yerden itibaren tüm zarar ve hasarın kendisine geçtiğini kabul ve taahhüt eder.

9.3. Devir sonrası, taşıma esnasında meydana gelebilecek tüm zararlardan ALICI sorumludur.

9.4. Mallar, ALICI’ya teslim edildiği veya teslim edilmesi gerektiği halde ALICI’dan kaynaklı durumlar sebebiyle teslim edilemediği anda teslimat gerçekleşmiş olup, SATICI’nın bu andan itibaren SATICI’nın mevzuat ve sözleşmeden dolayı herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Taşıyıcı firmanın ve taşıma işlemlerinde aracılık yapan tarafların SATICI tarafından seçilmiş olması sorumluluğun ALICI’ya geçtiği şeklinde yorumlanamaz.

9.5. Malların teslim edilmesi için ALICI tarafından yerine getirilmesi gereken işlem ve eylemlerin ifa edilmemesi sebebiyle teslimatın yapılamaması halinde ALICI temerrüde düşmüş sayılır.

9.6. Mallara ilişkin kayıp, zıya ve hasar riski malın teslimat edilmesi veya teslimat yapılması gerektiği halde ALICI kaynaklı sebeplerden ötürü yapılamadığı takdirde tüm yükümlülük ALICI’ya geçer ve SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.7. ALICI, malların açıkça zıyaı veya hasara uğradığını görüyorsa teslim anında; teslimat anında fark edilemeyen zıyaı veya hasarların ise en geç teslimat tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde SATICI’ya iadeli taahhütlü mektupla, Noter aracılığıyla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile bu durumu bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde malların SATICI tarafından sözleşmeye uygun şekilde teslim edildiği kabul edilir. Her halükarda malların ALICI tarafından ihtirazi kayıt düşülmeden teslim alınması sözleşmeye uygun ifa kabul edilir.

9.8. ALICI, teslim ettiği mallara ilişkin olarak SATICI’nın üretici firmadan temin ettiği özellik şartnamelerinde belirtilen spesifikasyonların esas alınacağını, SATICI’nın ayrıca bir beyan ve taahhüdü bulunmadığını kabul eder.

9.9. ALICI tarafından yapılan bildirimin geçerli olabilmesi için zararın gerekli açıklıkta ve nitelikte belirtilmesi ve teknik belge ve raporlarla desteklenmesi şarttır.

9.10. Durumun uygun düştüğü hallerde SATICI, kısmi teslimatta bulabilir.

9.11. ALICI, ürünlerin sevkiyatı esnasında, taşıma aracının Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve diğer düzenlemelere aykırılık ve sair kural ihlalleri nedeniyle doğacak adli, idari, cezai ve hukuki yaptırımlardan bizzat sorumlu olduğunu; SATICI’nın bu nedenle ödeme yapmak zorunda kalması durumunda kendisine rücu edebileceğini kabul ve taahhüt eder.

9.12. Malın MÜŞTERİ adına tahsis edilmesini takiben, SATICI ile ALICI arasında başka bir anlaşma yok ise Spot satışlarda teklif tarihinden; Bağlantılı satışlarda malın fiziki varış tarihinden itibaren en fazla 2 iş günü içerisinde ürünlerin Teslim Yeri’nde teslim alınması gerekir. Malın süresi içerisinde teslim alınmaması halinde SATICI, kendi münhasır takdirine bağlı olarak, süresinde teslim alınmayan ürünler için ALICI’dan depolama ücretini talep ederek bekleyebilir veya siparişi iptal edebilir veyahut depolama ücretini almak suretiyle dilediği süre bekleyip daha sonra siparişi iptal etme hakkını kullanabilir. SATICI her durumda uğradığı zararların tazminini talep etme hakkı saklıdır.

9.13. Liman devirli satışlarda ALICI, malın fiziki varış tarihine kadar proforma fatura veya satış sözleşmesinde belirtilmiş tutarın tamamını SATICI’ya öder. Aksi halde ödemenin tamamı yapılana kadar devir gerçekleşmez, bu durumda devir edilen oluşan bütün depolama, liman, gümrük, masrafları ve benzeri sair giderler ALICI’ya aittir.

9.14. Liman devirli satışlarda ALICI, devir işleminin tamamlanmasına müteakip limanda oluşabilecek tüm masrafları (yükleme, boşaltma, konteyner hasarları, demuraj vb.) ödemekle yükümlü olacaktır.

9.15. Antrepo devirli satışlarda ALICI, proforma fatura veya satış sözleşmesinde belirtilmiş tutarın tamamını SATICI’ya öder. Devir işlemi tamamlandığı süreden itibaren antrepo’da oluşacak bütün masraflar ALICI’ya aittir.

9.16. Devirli satışlarda, ALICI proforma fatura veya satış sözleşmesinde belirtilmiş tutarın tamamını ödediği ve ALICI’nın malları devir alamadığı süre boyunca oluşan masraflar SATICI’ya aittir.

9.17. SATICI’nın onayladığı siparişlerde, malların teslim süresinde yaşanabilecek olası gecikmelerden sorumlu değildir. ALICI, Sipariş formu veya Proforma Faturada belirtilen teslim süresinin tahmini varış bilgisi olduğunu peşinen kabul eder, SATICI’dan bu gecikme ile ilgili bir talepte bulunamaz.

    10. Teslimatta Gecikme Hali

10.1. Kararlaştırılan teslimat tarihinin SATICI’dan kaynaklanan ve haklı olmayan sebeplerle gecikmesi halinde bu durum derhal yazılı olarak bildirilir. SATICI bu durumda ALICI’ya fiyat ve vade konusunda gerekli kolaylığı tanımak için azami çaba sarf edecektir.

10.2. SATICI’nın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle gecikme yaşanırsa ALICI’nın SATICI’dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.SATICI, takdir hakkını kullanarak, işbu durum ortadan kalkıncaya kadar teslim yükümlülüğünü askıya alabileceği gibi siparişi iptal de edebilir. Siparişin bu maddeye göre iptal edildiği hallerde, ALICI’nın varsa nakit teminatı, faiz ve teminat verilmeksizin sipariş yapılan koşullarda iade edilir.

10.3. Eğer ALICI, malları teslim almakta temerrüde düşerse SATICI, giderleri ALICI’ya ait olmak üzere malları muhafaza eder. SATICI, ALICI’ya ihtar çekerek belirleyeceği uygun bir süre sonunda malları teslim almaması halinde sözleşmeyi feshedeceğini ve/veya teminatları paraya çevireceğini bildirebilir.

   11. Kalite ve Garanti

11.1. ALICI, malları teslim almadan önce gerekli kalite kontrollerini yaparak bir sorun görmekte ise bu hususta SATICI’yı bilgilendirmekle yükümlüdür.

11.2. SATICI’nın ürüne ilişkin olarak ayrıca bir sorumluluk, garanti ve taahhüdü bulunmamaktadır. SATICI, sadece açıkça belirttiği özellikleri garanti etmektedir.

    12. Ambalajlama, Ölçü, Tartı

12.1. SATICI, göndereceği kimyasal ürünleri ilgili mevzuat hükümlerine göre paketlemekle ve etiketlemekle yükümlüdür. ALICI bu hususta SATICI’nın yapacağı tüm işlemlere peşinen muvafakat etmiştir. ALICI, farklı bir ambalajlama talep etmekte ise maliyetlerine kendisi katlanarak bunu SATICI’dan talep edebilir.

12.2. Satılan malların ölçü ve tartılarının esas alınmasında SATICI kayıtları esas alınacaktır.

12.3. ALICI, ürün niteliğine bağlı olarak siparişlerde makul seviyede marj olabileceğini kabul eder.

    13. İnceleme ve İade

Malların tesliminden sonra miktar veya kalitede ayıp bulunması halinde SATICI’ya durum derhal ilgili teknik belge, rapor, doküman, rapor ve eklerle yazılı olarak durum bildirilir. Yapılacak olan bildirimde açıkça ayıbın niteliği bildirilmelidir. ALICI tarafından malların teslim alınmasından itibaren 2 gün içerisinde bildirim yapılmaması halinde malların incelendiği ve kabul edildiği varsayılacaktır. Her halükarda malların ihtirazi kayıtsız teslim alınması sözleşme ve eklerine uygun ifa yapıldığı anlamına gelecektir.

    14. Sözleşmenin Devri

ALICI, SATICI tarafından açıkça yazılı şekilde izin almadıkça sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini ve/veya taraf sıfatını 3. Şahıslara devredemez.

    15. Mevzuata Uygunluk

ALICI, işlemi gerçekleştirmek için gerekli hukuki izinlere haiz olduğunu, kendi adına hareket ettiğini, tüm faaliyetlerinin yasa ve mevzuata uygun olduğunu, SATICI’nın kendi yüzünden uğradığı tüm zarar ve ziyanı ilk talepte karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

    16. Sözleşmenin Feshi

16.1. SATICI, sözleşmeyi her zaman için haklı nedenle feshedebilir. Fesih nedeniyle ALICI herhangi bir tazminat talep edemez.

16.2. Sözleşmenin feshedilmesi halinde SATICI tarafından ALICI’ya sunulan her türlü bilgi ve evrak SATICI’ya iade edilir.

    17. Kişisel Verilerin Korunması

17.1. Taraflar Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun hareket edeceklerini beyan ve taahhüt ederler.

17.2. ALICI tarafından SATICI’ya iletilecek olan çalışanlara ve yetkilendirilmiş kişilere ilişkin bilgilerinin, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri içeriğinin tespit edilmesi halinde ALICI SATICI’ya ilettiği bu Kişisel Veri’nin sahiplerinden Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca her türlü rızayı açık ve kanuna uygun bir şekilde aldığını ve bu doğrultuda yetkilendirilmiş kişilerin kişisel verilerini SATICI ile paylaştığını ve bu açık rızanın bir kopyasını SATICI ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın herhangi bir Kişisel Veri içeren belge/doküman/bilgiyi SATICI ile ilgili kişinin açık rızası olmaksızın ve/veya ilgili mevzuata aykırı olarak paylaşılması veya herhangi bir hukuka aykırılık halinde, ALICI SATICI’nın maruz kalabileceği idari para cezaları, üçüncü kişi talepleri dahil, her türlü zarardan SATICI’yı ari tutacağını ve SATICI’nın tüm zararlarını, SATICI’nın ilk talebi ile birlikte herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, nakden ve defaten karşılayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.3. ALICI, işbu Sözleşmeyi imzalayarak, Kişisel Veri’nin SATICI ve/veya grup şirketleri tarafından işlenmesine, grup şirketleri, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle ve/veya iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat etmiş sayılır.

    18. Mücbir Sebepler

Aksi belirtilmedikçe, Taraflar, edimlerini ifalarının mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir Sebep, bu sebebe dayanan tarafın hatası veya ihmali olmaksızın ve bu tarafın makul bir çaba ile önüne geçmesinin ve engellemesinin mümkün olmadığı, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde bu sebebe dayanan taraf (i) diğer tarafı derhal haberdar edecek, (ii) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (iii) diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Mücbir sebep hali otuz (30) günü aştığı takdirde Tarafların tek taraflı bir yazılı bir ihbar ile Sözleşmeyi tazminatsız sona erdirme hakkı vardır.

    19. Uyuşmazlık

Taraflar arasında işbu GSK, satış sözleşmeleri ve satış ilişkisi nedeniyle çıkacak olan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup, Kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yanında İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri de yetkilidir.

    20. Damga Vergisi

İşbu Sözleşme nedeniyle damga vergisi taraflarca eşit olarak paylaştırılacaktır.

    21. Çeşitli Hükümler

21.1. SATICI’dan mal alan ALICI’lar ve diğer tüm ilgililer aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça işbu sözleşmede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır. SATICI işbu satış koşullarında dilediği zaman değişiklik yapabilir. SATICI tarafından ALICI’nın sipariş formunda belirtilen adresine yapılacak tebligatlar veya belirtilen e posta adreslerine veya faks numaralarına iletilecek bildirimler ALICI açısından bağlayıcı ve geçerlidir.

21.2. Satış usul ve şartlarına, satış işlemlerine ilişkin duyurular ve ALICI’lara yapılacak her türlü bildirimler; e-posta, faks, web sitesi üzerinden bildirilir. Bu bildirimler ALICI’ya ulaşmış, bildirimler yapılmış kabul edilir ve ALICI’yı bağlar. Ancak taraflar fesih, dönme ve temerrüde ilişkin bildirimleri noter, iadeli taahhütlü mektup veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapmakla yükümlüdürler.

21.3. ALICI’nin yazılı olarak bildirdiği, en son adresine yapılacak her türlü tebligat ALICI’ nin kendisine yapılmış sayılır. ALICI adres, telefon, faks ve e-posta değişikliklerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

21.4. SATICI ile ALICI arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda SATICI’nın defter ve muhasebe kayıtları ile bilgisayar vs. kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca geçerli, bağlayıcı ve kesin delildir.

21.5. Taraflar birbirlerine ilişkin olarak edindikleri tüm belge ve bilgileri gizli olarak değerlendirerek, ifşa etmeyeceklerdir.

21.6. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya geçersiz kılınması diğer hükümlerin geçerliliğine halel getirmeyecektir.

22. Yürürlük Tarihi

İşbu sözleşme Kimyager Kimya Sanayi A.Ş.’nin internet sitesi olan www.kimyager.com’da yayımlanmasından ve/veya ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya iletilmesinden itibaren yürürlüğe girer. ALICI, işbu sözleşmenin SATICI lehine düzenlenen tek taraflı koşullar içermiş olduğunu, sözleşmeyi makul süre önceden temin ederek incelediğini, sözleşme içeriğini tüm ayrıntıları ile basiretli tacir olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.